System bezinwazyjnego monitorowania
i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dróg moczowych

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej jako lider konsorcjum utworzonego wspólnie z firmą NETRIX S.A. oraz Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki realizuje projekt badawczy p.t.: "System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej", w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy projektu: POIR.04.01.04-00-0045/20

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej systemu bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dróg moczowych u dzieci za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT) oraz ultradźwiękowej (UT). 

Zaburzenia dróg moczowych są częstym problemem w populacji pediatrycznej. Szacuje się, że mogą dotyczyć ponad 20% dzieci w wieku do 5 lat i do 2-4% nastolatków. Zaburzenia funkcjonalne mogą towarzyszyć wielu wadom układu moczowego, zaparciom, wadom ośrodkowego układu nerwowego (rozszczep kręgosłupa, porażenie mózgowe), przy czym znaczna liczba dzieci może cierpieć tylko na zaburzenia czynnościowe.

Brak nieinwazyjnych metod diagnostycznych funkcjonalnej i kompleksowej analizy stanu dróg moczowych zmniejsza prawdopodobieństwo poprawnej diagnozy i skutecznego leczenia, może również zwiększać liczbę dzieci leczonych bez wyraźnego problemu klinicznego.

Wizualizacja umiejscowienia głowicy ultradźwiękowej z wkładką pozycjonującą na ciele pacjenta podczas badań

Projektowany system wymagał będzie opracowania nowatorskich modeli procesu mikcji u dzieci w oparciu o dane dostarczone przez część pomiarową. Opracowane i wykonane zostaną fizyczne modele 3D symulujące procesy występujące w drogach moczowych. Pozwolą one na głębsze zrozumienie dysfunkcji układu moczowego i skuteczniejszą ich diagnostykę. 

Artykuł w Życiu Uczelni: Fantom dla urologów

System umożliwi zdefiniowanie diagnostycznych profili normatywnych dla zdrowych dzieci z dostosowaniem do wieku. Integralną częścią systemu będzie baza danych diagnostycznych oraz działające w oparciu o nią moduł wspomagania diagnostyki wykorzystujący technologie Big Data oraz metody inteligencji obliczeniowej.

System stanowiący końcowy efekt projektu zostanie wprowadzony do praktyki klinicznej, gdzie wykorzystywany będzie w diagnostyce schorzeń wybranych grup dzieci z ustaloną dysfunkcją układu moczowego.

System informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej

System informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej.

Całkowita wartość projektu: 11 373 211,20 zł

Kierownik prac B+R: dr hab. inż. Volodymyr Mosorov, prof. uczelniany

Termin realizacji: 01.01.2021 –31.12.2023